Goed verzekerd op reis

Niets zo belangrijk dan goed verzekerd op reis te vertrekken. Via de verzekeringen Bijstand Personen, Lichamelijke Ongevallen, Bagage en Annulatie van onze partner KBC Verzekeringen - Helsen NV uit Retie zorgen we dat je met een gerust hart op weekend kunt gaan. Wat die verzekeringen precies dekken, lees je hieronder. 

Zelf is Happy Weekends bv verzekerd tegen insolvabiliteit bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, 02 240 68 00, mail@gfg.be, www.gfg.be. Onder polisnummernummer 2101.1512.00. Anders gezegd: gaat Happy Weekends bv failliet, dan krijg je het geld dat je al betaalde, terug via het Garantiefonds Reizen.

Polis Reisbijstand

Algemene voorwaarden

Deze reisverzekeringspolis is bestemd voor courante vakantiereizen.

Begripsomschrijvingen

In deze polis verstaan wij onder:

U:

De verzekerde personen waarvan de naam vermeld is op het boekingsformulier.

Wij:

KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België,

Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven

(BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven) die de uitvoering van alle in deze polis verzekerde prestaties waarborgt.

Gekozen verzekeringen:

De door u gekozen verzekering(en) word(t)(en) vermeld op het boekingsformulier.

Territoriale geldigheid

De verzekeringen gelden binnen Geografisch Europa

Geografisch Europa omvat de volgende landen:

Andorra, Balearen, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (behalve overzeese gebieden), Fyrom (Macedonië), Gibraltar, Griekenland + eilanden, Groot-Brittanië, Hongarije, Ierland, Italië + eilanden, Kroatië, Luxemburg, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal (behalve Madeira en Azoren), Roemenië, Russische federaite (Europees gedeelte), San Marino, Slovakije, Slovenië, Spanje (behalve Canarische eilanden), Tsjechische Republiek, Turkije (Europees gedeelte), Vaticaan, Wit Rusland, Zweden, Zwitserland

VERZEKERING BIJSTAND PERSONEN

Onze bijstandsfilosofie
Bijstand is meer dan alleen maar verzekeren. We zijn er ons van bewust dat u, afhankelijk van de noodsituatie waarin u zich bevindt, eventueel een andere oplossing verkiest dan deze die wij hebben omschreven in de polisvoorwaarden. We zijn dan ook bereid om, ten belope van de vergoedingslimieten, samen naar een alternatieve oplossing te zoeken.

Onze bijstand

U kunt een beroep doen op onze bijstand voor reizen in binnen- en buitenland. Ook tijdens andere verplaatsingen kunt u rekenen op bijstand. Het volstaat dat u minstens 10 kilometer van uw woonplaats verwijderd bent. Wanneer u voor langere tijd naar het buitenland reist, gelden de waarborgen voor de eerste 4 maanden van uw verblijf daar.

1 Bijstand in België

a Overbrenging van een zieke, gewonde of overledene en de medereizigers

We zorgen voor het vervoer en de begeleiding van de zieke of gewonde naar huis in België of naar een ziekenhuis indien dat aangewezen is. In geval van overlijden zorgen we voor de overbrenging van het stoffelijk overschot naar de woon- of begraafplaats in België.

Eventuele medereizigers worden eveneens op onze kosten naar huis teruggebracht voor zover zij verzekerden zijn en niet op de oorspronkelijk voorziene wijze naar huis kunnen terugkeren.

We zorgen bijkomend voor de persoonlijke begeleiding als die verzekerden omwille van hun leeftijd of handicap niet alleen kunnen terugreizen.

b Opsporing en redding

We betalen tot maximaal 5 000 EUR:

- de kosten voor opsporing als u verdwaald of vermist bent;

- de kosten van de reddingsoperatie uit een situatie die voor u een onmiddellijk gevaar oplevert.

2 Bijstand in het buitenland

a Betaling van medische kosten, opsporings en reddingskosten

Als u in het buitenland ziek of gewond wordt, dan betalen we de kosten voor uw geneeskundige verzorging, de verblijfkosten in het ziekenhuis en de vervoerskosten die nodig zijn om u te laten verzorgen.

We betalen ook de kosten van opsporing en redding zoals hiervoor omschreven.

Voornoemde kosten worden vergoed tot een bedrag van 500 000 EUR per persoon. In dat bedrag zijn de volgende vergoedingsgrenzen begrepen:

- 5 000 EUR voor de opsporingskosten als u verdwaald of vermist bent;
- 1 250 EUR voor uw nabehandeling in België; deze kosten zijn gedekt tot 1 jaar na de terugkeer;
- 250 EUR voor kosten voor lichte tandheelkunde en voor prothesen en/of orthopedische toestellen.

Uw eigen aandeel in de kosten bedraagt 100 EUR.

b Repatriëring wegens medische redenen

We zorgen voor uw repatriëring naar België als uw medische toestand dit vereist. Wanneer, hoe, en naar waar u wordt overgebracht, wordt uitsluitend beoordeeld in functie van de medische toestand en in overleg met de behandelende artsen.

c Repatriëring van de passagiers na ongeval of panne

Reist u als passagier mee met een voertuig van iemand anders dan een verzekerde persoon, dan zorgen we voor uw terugreis naar België als u met dat voertuig niet kunt terugkeren omdat:

- het voertuig geïmmobiliseerd is door een ongeval (of panne) en niet hersteld kan worden binnen 5 werkdagen;
- het voertuig gestolen werd;
- de bestuurder van het voertuig door een ongeval of ziekte niet meer kan rijden en u of een andere passagier hem niet kunt vervangen.

We betalen ook de bijkomende verblijfkosten als u wacht op de herstelling. Die kosten worden betaald tot een bedrag van 75 EUR per dag en per persoon met een maximum van 7 dagen.

d Overbrenging van het stoffelijk overschot

Bij overlijden in het buitenland zorgen we voor de overbrenging van het stoffelijk overschot naar de woon- of begraafplaats in België.
We betalen dan ook de kosten van de behandeling "post mortem" en van de lijkkist tot een bedrag van 1 500 EUR.
Vindt de uitvaart in het buitenland plaats, dan betalen we de uitvaartkosten voor het bedrag dat we hadden moeten besteden in geval van overbrenging van het stoffelijk overschot.

e Terugkeer van de andere verzekerden

De verzekerden die door de opname in het ziekenhuis of de repatriëring van een andere verzekerde niet meer op de oorspronkelijke voorziene wijze naar huis kunnen terugkeren, worden eveneens door ons gerepatrieerd.
We zorgen ook voor de persoonlijke begeleiding als die verzekerden omwille van hun leeftijd of handicap niet alleen kunnen terugreizen.

f Overkomst van familieleden

Is er geen meerderjarig gezinslid ter plaatse wanneer u door ziekte of ongeval gehospitaliseerd wordt, dan zorgen we voor de heen- en terugreis van één familielid (of van een andere aangeduide persoon) uit België of van de ouders als de gehospitaliseerde minderjarig is. De verblijfkosten van deze persoon worden betaald tot 75 EUR per dag met een maximum van 7 dagen. Dezelfde bijstand wordt verleend aan één nabestaande ingeval van overlijden van een verzekerde.

g Vervroegd naar huis

We zorgen voor de terugreis van alle verzekerden naar België of voor de reis heen en terug van één verzekerde indien de terugkeer naar huis noodzakelijk is omdat:
- een persoon die inwoont of een verwant tot de eerstegraad overleden is, in levensgevaar verkeert of onverwachts gehospitaliseerd wordt voor een periode van meer dan 5 dagen. Die periode is niet vereist ingeval van hospitalisatie van een minderjarig kind;
- een verwant tot de tweede graad overleden is of in levensgevaar verkeert;
- uw woning of een bedrijfsgebouw van u zeer ernstig werd beschadigd.

h Verlengd verblijf

We betalen de bijkomende verblijfkosten indien u:
- uw reis naar uw bestemming ten minste 48 uur moet onderbreken door weeromstandigheden, staking of een ander geval van overmacht;
- langer dan voorzien ter plaatse moet blijven wegens ziekte, ongeval, quarantaine, sluiting van het luchtruim.
Die kosten worden betaald tot een bedrag van 75 EUR per dag en per persoon met een maximum van 7 dagen. De vergoeding voor een verlengd verblijf kan niet gecumuleerd worden met de vergoeding voor bijkomende verblijfkosten voor andere beschreven situaties.

i Bagage en dieren

Wanneer we u moeten repatriëren, worden uw bagage en de honden en katten die u naar het buitenland vergezelden, mee naar huis vervoerd. Honden en katten die niet samen met u naar huis kunnen terugkeren, worden door ons gerepatrieerd. In dat geval geldt een tussenkomst van maximaal 1 000 EUR.
Eventuele dierenartskosten of kosten van quarantaine die de luchtvaartmaatschappij oplegt, worden niet vergoed.  Met bagage bedoelen we de goederen die u bij hebt op reis. Motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens en boten, met inbegrip van hun toebehoren, beschouwen we niet als bagage.

j Dringende hulp

We zorgen voor het opsturen of het ter beschikking stellen van:
- geneesmiddelen die voor u medisch noodzakelijk zijn en ter plaatse niet kunnen worden verkregen;
- brillen en andere voor u onmisbare prothesen of orthopedische toestellen ter vervanging van deze die op reis beschadigd of verloren zijn;
- een koffer met kledij en persoonlijk reisgoed ter vervanging van verloren of gestolen bagage. Die koffer moet bij ons worden afgeleverd door een door u aangeduide persoon;
- vervoersbewijzen in geval van verlies of diefstal van de originele bewijzen;
- een bedrag van maximaal 1 000 EUR bij verlies of diefstal van geld of kredietkaarten. Bovendien zorgen we ook voor het vervullen van de vereiste formaliteiten bij uw financiële instelling zoals het blokkeren van uw rekening. Als we het geld eerst zelf hebben ontvangen, kunnen we u een bedrag tot 10 000 EUR ter beschikking stellen.

We nemen enkel de kosten ten laste voor het opsturen en het ter beschikking stellen van de door u gevraagde hulp.  De andere kosten zoals die voor de aankoop van de geneesmiddelen, brillen, vervangende bagage, vervoersbewijzen e.d. blijven te uwen laste en moet u op eenvoudig verzoek en binnen de maand terugbetalen. Hetzelfde geldt voor de voorgeschoten geldsom. Daarnaast betalen we ook de administratieve kosten verbonden aan het vervangen van verloren gegane identificatiedocumenten zoals reispas, identiteitskaart, rijbewijs of visum voor zover u ter plaatse de nodige formaliteiten vervult bij de politie, de ambassade of een andere bevoegde instantie.

 Tenslotte zorgen we voor het doorgeven van dringende boodschappen aan familieleden of aan andere personen als u die niet zelf kunt bereiken.

3 Niet-verzekerde gevallen

Wij zijn geen tussenkomst verschuldigd:
- wanneer de bijstand niet werd aangevraagd op het ogenblik van de gebeurtenis zelf of wanneer de bijstand niet door ons of met ons akkoord werd uitgevoerd;
- voor verwikkelingen bij zwangerschap na de zesde maand en voor bevallingskosten;
- voor verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als u de voorgeschreven behandeling niet hebt gevolgd;
- voor verwikkelingen van medische behandelingen in het buitenland die vooraf gepland waren;
- voor gebeurtenissen die te wijten zijn aan opzet. De uitsluiting wordt niet toegepast in hoofde van een verzekerde die jonger is dan 16 jaar en in hoofde van de getroffene of de rechthebbende die niet zelf de dader of medeplichtige is;
- voor gevallen en gebeurtenissen die te wijten zijn aan:

 • de deelname aan extreme outdoor-activiteiten. Daarmee bedoelen we outdoor-activiteiten waarbij de extreme omstandigheden of de moeilijkheidsgraad een potentieel levensgevaar inhouden.
 • het gebruik van luchtvaartuigen; er is wel waarborg voor u als passagier;
 • betaalde of winstgevende sportbeoefening door u, trainingen inbegrepen;
 • uw deelname aan snelheids- en behendigheidsritten met gemotoriseerd rij- of vaartuigen; louter toeristische rondritten of oriëntatieritten vallen niet onder deze uitsluiting;
 • oorlogsfeiten of oproer;
 • kernreacties, radioactiviteit en ioniserendestralingen;
 • de rechtstreekse gevolgen in België van aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.

De financiële prestaties die wij verlenen, zijn steeds beperkt tot de onvoorziene en bijkomende uitgaven, d.w.z. de kosten die u niet zou hebben gemaakt, mocht de gebeurtenis waarvoor bijstand werd gevraagd zich niet hebben voorgedaan.

4 Tot slot

a Communicatiekosten

De communicatiekosten die u op ons verzoek maakt in het buitenland of die u worden aangerekend als wij u daar opbellen, betalen we u terug.

b Wijze van vervoer

Tenzij anders vermeld, gebeurt het vervoer van de personen die recht hebben op de bijstandsprestaties per vliegtuig in economy class of per trein in eerste klasse. Wanneer wij zelf voor het vervoer hebben gezorgd, dan moet u de niet-gebruikte vervoersbewijzen afstaan.

c Tussenkomst van het ziekenfonds

We komen tussen na uitputting van de prestaties die het ziekenfonds verleent inzake bijstandsverlening en de vergoeding van medische kosten. Omwille van dat aanvullend karakter van de verzekering vragen wij u (in het bijzonder bij een verblijf in het buitenland) om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op prestaties van het ziekenfonds. Doet u een beroep op onze bijstand, dan moet u de naam van uw ziekenfonds meedelen zodat de uitvoering van de bijstand in samenspraak met die instelling kan gebeuren. Het deel van de kosten waarvoor een wettelijke tegemoetkoming van het ziekenfonds of een andere instelling kan verkregen worden, vergoeden we niet, ongeacht of u die tegemoetkoming ook effectief ontvangt.

d Overmacht

We zijn niet aansprakelijk voor het laattijdig, onvolledig of niet-uitvoeren van de bijstand wanneer de normale uitvoering ervan wordt belemmerd door oorlog, staking, oproer, terrorisme, sabotage, radioactiviteit, ioniserende stralingen, natuurramp of andere extreme situaties waardoor bijstandsverlening praktisch onmogelijk is, zoals bijvoorbeeld hulpverlening in ontoegankelijke gebieden.

Bagageverzekering

U vertrekt op reis, maar tijdens uw reis worden goederen van u gestolen of vernield. Of uw bagage raakt verloren bij de vervoersmaatschappij of wordt beschadigd afgeleverd op uw bestemming. Weg is uw vakantieplezier. U hebt er goed aan gedaan om deze verzekering te sluiten. Ze zal u beschermen tegen het financieel verlies dat u lijdt wanneer u geconfronteerd wordt met één van de hierna beschreven gebeurtenissen.

1 Wat is verzekerd?

Tot 1 500 EUR per verzekerde persoon verzekeren we de bagage die u bij hebt op reis en sportuitrusting, niet gemotoriseerde voer- en vaartuigen en rijdieren die u op reis huurt of gratis mag gebruiken.

Motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens en boten, met inbegrip van hun toebehoren, beschouwen we niet als bagage en zijn dus niet verzekerd.

Onder reis verstaan we een verplaatsing in het binnen- of buitenland met minstens één geboekte overnachting of waarvan aan de hand van een retourticket kan worden aangetoond dat het om een verblijf van minstens twee aaneengesloten dagen gaat. Reizen die langer dan 4 maanden duren, verzekeren we niet.

2 Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

De volgende gebeurtenissen zijn verzekerd als ze zich tijdens de reis voordoen:
- diefstal met geweld, bedreiging of braak uit een voertuig, uit uw verblijf of op uw persoon. We komen ook tussen als u de diefstal kunt bewijzen aan de hand van andere sporen of getuigenverklaringen opgenomen in de aangifte bij de politie;
- beschadiging of vernieling door een voor u plotse en onverwachte gebeurtenis, zoals een aanrijding;
- de goederen worden niet of beschadigd afgeleverd door de vervoersmaatschappij.

Voor de gehuurde goederen is vereist dat die gebeurtenissen plaatsvinden tijdens de periode dat de voorwerpen aan u zijn toevertrouwd en dat u ervoor aansprakelijk bent.

3 Welke vergoeding mag u verwachten?

Als het voorwerp gestolen is of onherstelbaar beschadigd, dan vergoeden wij de nieuwwaarde, d.w.z. de kostprijs om op de dag van het schadegeval de goederen te vervangen door gelijksoortige nieuwe goederen met dezelfde kwaliteit.

We hebben het recht om te vragen dat u de voorwerpen aan ons afstaat.

Als het voorwerp hersteld kan worden, dan vergoeden wij de herstellingskosten met als maximum de nieuwwaarde als het voorwerp onherstelbaar beschadigd zou zijn.

Specifieke regeling:

- voor sportuitrusting brengen wij de slijtage in mindering;
- voor mobile devices zoals een smartphone, gps, tablet en laptop hebben wij het recht om u in de plaats van de vergoeding hetzelfde toestel aan te bieden. Is het toestel niet meer in de handel, dan passen we een forfaitaire waardevermindering van 10% per jaar toe;
- gehuurde voorwerpen vergoeden we op basis van de toepasselijke aansprakelijkheidsregeling;
- voor geld en andere waarden aan toonder vergoeden wij de geldwaarde ervan, uitgedrukt in euro. Voor vreemde munten houden wij rekening met de wisselkoers op de dag van het schadegeval;
- voor krediet- en betaalkaarten, ski-abonnementen, visum, reispas en andere reisdocumenten vergoeden wij de kosten die verschuldigd zijn om de documenten of kaarten te vervangen. 

Franchise

De schadevergoeding wordt verminderd met een franchise van 100 EUR per schadegeval. Die franchise geldt niet voor schade als gevolg van het verlenen van hulp aan personen in nood. Het geheel van de schade die te wijten is aan hetzelfde schadeverwekkende feit of de opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, wordt beschouwd als een schadegeval.

Extra: Als uw bagage 4 uur na uw aankomst op uw buitenlandse reisbestemming nog niet is toegekomen, dan vergoeden we de uitgaven voor de dringende aankoop van de noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen, tot 250 EUR per verzekerde persoon.

4 Specifieke verplichtingen van de verzekerde

a Preventiemaatregelen

Preventie loont. Niet enkel voor ons, maar vooral voor uzelf omdat een schadegeval heel wat hinder met zich meebrengt en geld niet alles kan compenseren. In het bijzonder vragen wij u om diefstalgevoelige voorwerpen zoals mobile devices, een draagbare dvdspeler en een fototoestel niet zichtbaar achter te laten in een voertuig.

In geval van verlies of diefstal van uw bankkaart contacteert u best Card Stop (tel 0032 70 344 344) om uw kaart te laten blokkeren.

b Aangifte bij de politie in geval van diefstal

Als u het slachtoffer bent van een diefstal, moet u daarvan onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Vonden deze feiten in het buitenland plaats, dan moet u bij uw terugkeer in België ook nog aangifte doen bij de politie.

Deed u laattijdig aangifte, dan rekenen wij u dat niet aan als u de gevraagde melding toch zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk was, hebt gedaan.

Doet u geen aangifte, dan verlenen wij geen tussenkomst tenzij u kunt aantonen dat u in de onmogelijkheid verkeerde om aangifte te doen.

c Beschadiging of verlies door de vervoersmaatschappij

Bij beschadiging of verlies van uw bagage door een vervoersmaatschappij moet u alle formaliteiten vervullen die die maatschappij van u vraagt op basis van de vervoersovereenkomst.

5 Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering geldt niet voor:
- schade door vergetelheid, oplichting, misbruik van vertrouwen en in het algemeen het verdwijnen van goederen dat niet kan worden toegeschreven aan diefstal;
- schade aan het goed zelf door het enkele feit dat u het gebruikt;
- schade aan het goed door reiniging, bewerking of herstelling;
- schade die valt onder de garantie of een onderhoudscontract;
- schade die bestaat uit corrosie, slijtage, verwering, verkleuring, vervuiling en andere geleidelijk optredende schade die het gevolg is van de blootstelling aan langzaam inwerkende invloeden;
- schade die bestaat uit afschilferingen, krassen, deuken of vlekken, tenzij het goed daardoor redelijkerwijze niet meer gebruikt kan worden waarvoor het bestemd is;
- schade die bestaat uit een defect, een constructiefout of een ander eigen gebrek;
- indirecte schade zoals winst- en gebruiksderving, rendementsverlies en waardevermindering na herstelling of wegens het niet meer volledig zijn van een set, een stel of een collectie;
- schade:

 • te wijten aan uw opzet;
 • door het gebruik van luchtvaartuigen, anders dan als passagier;
 • ingevolge een betaalde of winstgevende sportbeoefening door u, trainingen inbegrepen;
 • die verband houdt met arbeidsconflicten en aanslagen, (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, oproer of terrorisme;
 • te wijten aan kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen.

Verzekering van de kosten van annulatie

Omschrijving van de verzekering

Ten belope van het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden vergoeden wij de huur- en reservatiegelden die niet gerecupereerd kunnen worden als u niet op reis kunt vertrekken of als u uw reis voortijdig moet afbreken wegens één van de volgende gevallen van overmacht:

– overlijden en ziekte of ongeval waardoor het medisch niet verantwoord is om te reizen;
– overlijden of levensgevaar van een gezinslid dat niet meereist of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uzelf of van uw samenwonende partner;
– verwikkelingen bij de zwangerschap tot en met de zesde maand;
– oproep voor orgaantransplantatie en beenmergtransplantatie;
– vernieling of zeer ernstige beschadiging van uw woning of van uw bedrijfsgebouw;
– overlijden van een onmisbare vennoot in uw bedrijf of van de plaatsvervanger in uw beroep of op uw bedrijf;
– het onvrijwillige verlies van uw voltijdse betrekking;
– oproep als jurylid voor het Hof van Assisen of als getuige voor de rechtbank ingevolge oproeping bij gerechtsbrief;
– onverwachte wederoproep voor legerdienst;
– immobilisatie door ongeval of panne van het eigen voertuig waarmee u op reis gaat indien de herstelling niet mogelijk is binnen drie werkdagen; het ongeval of de panne moet zich hebben voorgedaan minder dan vijf dagen voor de heenreis of tijdens de heenreis.

Het is wel vereist dat de gebeurtenis die aanleiding geeft tot annulatie onvoorzienbaar was.

U moet bij annulatie altijd de organisator van het vervoer, het reisbureau, het hotel, de verhuurder van het vakantieverblijf enz. zo spoedig mogelijk verwittigen.

Uitsluitingen

– verergering van reeds bestaande ziekten, tenzij deze verergering is opgetreden als een onverwachte en niet te voorziene complicatie;
– voor gebeurtenissen die te wijten zijn aan:
– opzet van verzekerde personen;
– oorlogsfeiten of oproer;
– kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen.

Verhaal

Wij kunnen de uitgekeerde vergoeding verhalen op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval. Wij doen echter afstand van verhaal op uzelf en uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, uw echtgenoot, de bij u inwonende personen, uw gasten en uw huispersoneel.

De afstand van verhaal geldt niet in de mate dat de aansprakelijke persoon de schade daadwerkelijk kan afwentelen op een aansprakelijkheidsverzekering en in het geval van opzet.

Verzekering lichamelijke ongevallen en ziekten

1 Toepassingsgebied 

Deze verzekering geldt wanneer de verzekerden op reis het slachtoffer worden van een ongeval of  ziek worden.

Ongevallen die gebeuren tijdens het beoefenen van volgende risicovolle activiteiten zijn enkel verzekerd indien hiervoor de verschuldigde premie betaald werd:
- speleologie, alpinisme, diepzeeduiken, deltavliegen, valschermspringen en alle wintersporten;
- gebruik van motorfietsen van meer dan 125 cc
De verzekerden zijn de deelnemers aan de verzekerde reis

2 Lichamelijke ongevallen

 Omschrijving van de verzekering

Bij een ongeval dat de verzekerden overkomt tijdens de duur van de verzekering waarborgt de verzekeraar:

- Een vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid;
- Een bijkomende tegemoetkoming in geval van ernstige blijvende letsels;
- Een vergoeding in geval van overlijden
- De terugbetaling van de kosten voor geneeskundige en aanverwante kosten

Een ongeval is een plotselinge gebeurtenis die een objectief vaststelbaar letsel of de dood voor gevolg heeft en waarvan minstens een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt.

Worden onder meer als ongeval beschouwd:

- Vergiftiging, allergische reacties op insecten – of andere beten;
- De zich onmiddellijk manifesterende gevolgen van een plotse krachtinspanning zoals verstuikingen, ontwrichtingen, spierverrekkingen en spierscheuren;
- Verdrinking en verstikking;
- Bevriezing of zonnesteek die gepaard gaat  met een verzekerd ongeval

Vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid

Bij een blijvende ongeschiktheid van meer dan 5 %, betaalt de verzekeraar een vergoeding die evenredig is aan de graad van de ongeschiktheid.  Het bedrag waarop de vergoeding wordt berekend, is vermeld in de bijzondere voorwaarden.  Voor een ongeschiktheid van meer dan 25 % wordt de volgende cumulatieve formule toegepast: een verdubbeling van het verzekerde bedrag voor het gedeelte van de ongeschiktheidsgraad dat ligt tussen de vijfentwintig en vijftig procent en een verdrievoudiging voor het gedeelte boven de vijftig procent.

De reeds bestaande ongeschiktheid wordt slechts in mindering gebracht als die betrekking heeft op het zelfde lichaamsdeel of op dezelfde lichaamsfunctie als deze die door het verzekerde ongeval wordt getroffen.

Is de verzekerde op de dag van het ongeval 70 jaar of ouder, dan wordt de vergoeding tot de helft herleid.

Bij het bepalen van de graad van ongeschiktheid gaat de verzekeraar uit van de invaliditeitsgraden zoals opgegeven in de “Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van Invaliditeit’ en dit zonder rekening te houden met het uitgeoefende beroep.

De graad van ongeschiktheid wordt vastgesteld bij consolidatie van de letsels maar ten laatste drie jaar na de datum van het ongeval.

Vergoeding in geval van ernstige blijvende letsels

Bij een blijvende ongeschiktheid van 67 % of meer betaalt de verzekeraar een bijkomende financiële tegemoetkoming.  Het bedrag van deze tegemoetkoming is vermeld in de bijzondere voorwaarden.  Is de verzekerde op de dag van het ongeval 70 jaar of ouder, dan wordt dit bedrag tot de helft herleid.

Vergoeding in geval van overlijden

Indien de verzekerde binnen de drie jaar na het ongeval overlijdt, betaalt de verzekeraar het bedrag dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden.

Kinderen die nog ten laste zijn en die door het ongeval als volle wees achterblijven, ontvangen een dubbele vergoeding.

De vergoeding wordt, in de volgorde hierna vermeld, betaald aan: de samenwonende echtgenoot; de kinderen, inclusief die opkomen bij plaatsvervulling voor een eerder overleden kind; de aangeduide testamentaire opvolger, zijn er meerdere testamentaire opvolgers en werd er niemand onder hen aangeduid als begunstigde dan wordt de vergoeding evenredig verdeeld; de wettige erfgenamen tot en met de derde graad.  Overlijdt de verzekerde zonder begunstigden of is de overledene op de dag van het ongeval minderjarig of 70 jaar of ouder, dan betaalt de verzekeraar, in plaats van de vergoeding, de werkelijk gedragen begrafeniskosten tot een bedrag van 3750 EUR aan de persoon die deze kosten heeft betaald.

De vergoeding bij overlijden (begrafeniskosten ingebrepen) en de vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid kunnen niet worden gecumuleerd.

Terugbetaling van de kosten voor medische verzorging en aanverwante kosten

De verzekeraar betaalt gedurende 5 jaar na het ongeval de volgende kosten terug:

- geneeskundige verzorging op doktersvoorschrift;
- de eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel;
- het aangepast vervoer om de verzekerde te behandelen in een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum en zijn repatriëring naar huis;
- de verblijfkosten gedurende max. 30 dagen van een familielid dat bij de verezekerde in het ziekenhuis voernacht tijdens zijn hospitalisatie;
- het vervoer van het stoffelijk overschot.

De termijn van 5 jaar geldt niet voor kosten die zijn verbonden aan heelkundige ingrepen die slechts kunnen worden uitgevoerd nadat het slachtoffer fysiek volgroeid is.

De kosten voor geneeskundige verzorging en de aanverwante kosten zijn per verzekerde en per ongeval verzekerd tot 5 000 EUR.

In de volgende gevallen gelden specifieke schadevergoedingsgrenzen:

- brilmonturen betaalt de verzekeraar tot 250 EUR, tandprothesen tot 500 EUR per tand;
- kosten voor geneeskundige verzorging die worden vermeld in de nomenclatuur van de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering, betaalt de verzekeraar voor de helft met een maximum van 2 500 EUR.
- Het eigen aandeel in de verzekerde kosten bedraagt 100 EUR per verzekerde en per ongeval.

Vaststelling van de gevolgen van het ongeval

De verzekerde heeft het recht om zich,  op eigen kosten, te laten bijstaan door een vrij gekozen geneesheer voor de vaststelling van de gevolgen van een ongeval.

Bij overlijden mag de verzekeraar een autopsie eisen of aan de geneesheer van de overledene een verklaring vragen omtrent de doodsoorzaak voor zover dat nodig is voor het verlenen van de verzekeringswaarborg

Bij een meningsverschil tussen de geneesheren van beide partijen wordt in onderling akkoord een derde geneesheer aangesteld, die beslist.  De kosten en de erelonen  van deze derde geneesheer worden door de partijen, elk voor de helft gedragen.

In plaats van voornoemde procedure kunnen de partijen de aanstelling van de derde geneesheer en/of de beslechting van het meningsverschil ook overlaten aan de bevoegde rechtbank.

Verplichte vergoeding voor zwakke weggebruikers

Deze verzekering geldt niet voor de kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten als ook voor de begrafeniskosten die verschuldigd zijn op basis van de vergoedingsregeling voor bepaalde verkeersslachtoffers zoals voetgangers, fietsers en passagiers (art. 29 bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).

De verzekeraar is bereid om voornoemde kosten bij wijze van voorschot te betalen als de verzekerde akkoord is om de vordering tot betaling aan hem af te staan of om hem de kosten terug te betalen zodra de verzekerde de terugbetaling ervan ontvangt.

3 Ziekten 

Bij een ziekte die de verzekerde oploopt in het buitenland betaalt de verzekerde oploopt in het buitenland betaalt de verzekeraar de hierna vermelde kosten:

- de kosten voor geneeskundige verzorging en voor geneesmiddelen op doktersvoorschrift (met uitsluiting van prothesen);
- de kosten voor verblijf in ziekenhuizen;
- de kosten voor aangepast vervoer dat nodig is voor de behandeling (met inbegrip van de transportkosten per slee op de skipiste).

Deze kosten worden terugbetaald ten belope van het bedrag dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden, voor zover zij gemaakt worden in het buitenland tijdens de voorziene reisduur wanneer de getroffen persoon om medische redenen in het buitenland dient te verblijven.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze voorwaarden gelden voor alle verzekeringen van deze polis.

Begin, duur en einde van de verzekeringen

De verzekeringen beginnen op de datum die op het boekingsformulier is opgegeven als begindatum van de reis.

De verzekeringen beginnen echter ten vroegste op het ogenblik van de datumtijdstempel die de post aanbrengt op het voor ons bestemde exemplaar van de bijzondere voorwaarden. Ontbreekt die stempel, dan geldt onze datumtijdstempel.

De verzekering van de kosten van annulatie begint evenwel op datum van het sluiten van deze verzekering.

De verzekeringen gelden voor de duur die vermeld is op het boekingsformulier. De duur moet de heenreis, het verblijf ter plaatse en de terugreis omvatten.

De verzekeringen eindigen om 24 uur op de datum die op het boekingsfomulier als einddatum van de reis is aangeduid.

Opzegging

Indien de duur van de verzekeringen ten minste 30 dagen bedraagt, hebt u het recht om de polis op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van kennisgeving. U moet deze opzegging doen binnen 30 dagen nadat wij de voorafgetekende polis hebben ontvangen. Ook kunnen wij binnen dezelfde termijn de polis opzeggen, met uitwerking 8 dagen na de kennisgeving ervan.

Aangifte van schadegevallen

Iedere gebeurtenis waarvoor verzekering ingeroepen wordt, moet binnen de 10 dagen aangegeven worden. De aangifte bevat alle nuttige inlichtingen over de omstandigheden en over de aard en de omvang van de schade en wordt eventueel gestaafd door een medisch getuigschrift.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken die betrekking hebben op de gebeurtenis, worden aan ons overgemaakt binnen drie dagen na ontvangst. Bij diefstal moet u onmiddellijk klacht indienen bij de bevoegde overheid.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan hetgeen bepaald is voor het aanvragen van tussenkomst in de verzekering Reisbijstand (zie Gemeenschappelijke bepalingen).

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld, worden door KBC en haar tussenpersonen gebruikt om de verzekering te sluiten, te beheren, uit te voeren en in het algemeen om u een volledige dienstverlening te kunnen bieden. Gegevens over identiteit en productbezit kunnen voor marketingdoeleinden enkel worden uitgewisseld binnen de KBC-groep. Verzet hiertegen is mogelijk door een eenvoudige mededeling. Vermits KBC, samen met andere verzekeraars, fraude en misbruik van verzekeringen wil tegengaan, kunnen wij voor dit doel gegevens opslaan in een KBC-databank en meedelen aan de ESV DATASSUR. U wordt hiervan op de hoogte gebracht en hebt de mogelijkheid om bij DATASSUR, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel, inzage of rechtzetting te vragen van de meegedeelde gegevens.

Met vragen over de wijze waarop wij privacy garanderen, kunt u altijd terecht bij de Privacy-dienst van KBC Verzekeringen. U kunt er ook inzage krijgen van de verwerkte gegevens en eventuele fouten laten verbeteren.

Wenst u algemene informatie over uw rechten en verplichtingen, dan kunt u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Klachten?

Klachten in verband met deze polis kunnen worden gericht aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 10-16, 1000 Brussel. U behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. U kunt ook terecht bij de ombudsdienst van KBC Verzekeringen, Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel.

Toepasselijk recht

Deze polis wordt beheerst door het Belgisch recht.

RAADGEVINGEN BIJ EEN SCHADEGEVAL

Indien u tijdens uw reis geconfronteerd wordt met een schadegeval dient u het volgende te doen.

Ter plaatse:

De nodige inlichtingen noteren.
U maakt daarvoor gebruik van het gele schadeaangifteformulier dat u bij uw vakantiepolis hebt gekregen.
Tracht dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

U dient:

– bij kwetsuren of ziekte de voorschriften van uw ziekenfonds op te volgen.
– bij een auto-ongeval waarbij een andere partij betrokken is, het blauwe Europese aanrijdingformulier samen met die andere partij in te vullen.

Elke partij kan dit trouwens doen in de taal van haar keuze.

– wanneer er bij dergelijk ongeval geen eensgezindheid is tussen u en de andere partij over het gebeuren, is het nuttig de plaatselijke overheid er bij te betrekken.
– bij diefstal van zodra u er kennis van kreeg klacht in te dienen bij de plaatselijke overheid.

Achteraf:

U bezorgt dit schadeaangifteformulier zo snel mogelijk aan KBC Verzekeringen of aan de tussenpersoon zelf die dan wel het nodige zal doen.

Om elke vertraging te voorkomen, is het nuttig dat u reeds de nodige bewijsstukken om uw schade aan te tonen verzamelt en deze bij de aangifte voegt.

Let op:

Bij autoschade waarvoor u in deze polis verzekerd bent en waarbij een andere partij betrokken is, dient u zowel bij ons aangifte te doen als aan uw verzekeraar “Burgerrechtelijke aansprakelijkheid”. In dit geval dienen beide verzekeraars over de omstandigheden en feiten te worden ingelicht.

Downloads

Algemene voorwaarden Bijzondere reisvoorwaarden